Whistleblowing

W celu poinformowania o wystąpieniu (lub podejrzeniu) korupcji lub wyłudzenia, a także innego działania naruszającego prawo lub uzasadniony interes ALD, prosimy o kontakt na podany adres e-mail: pl-whistleblowing@aldautomotive.com.  ALD Automotive Polska gwarantuje poufność otrzymanych zgłoszeń.

Możesz również poinformować bezpośrednio Komitet ds. Oceny Zgłoszeń Sygnalistów składający się z niezależnych członków Zarządu Grupy SG wysyłając zgłoszenie za pośrednictwem dedykowanego narzędzia SG Group służącego do zgłaszania naruszeń - bezpiecznej platformy zewnętrznej, która gwarantuje ochronę danych osobowych i ścisłą poufność informacji

Procedura Grupowa Société Générale Whistleblowing

W związku z działalnością sygnalistów, ALD jako administrator danych, będzie zbierał i przetwarzał i zbierał dane osobowe i informacje. Celem tego przetwarzania będzie wypełnienie obowiązków prawnych nałożonych na ALD w związku z przetwarzaniem informacji o naruszeniach prawa.