Cel programu Mój Elektryk

Uniknięcie emisji zanieczyszczeń powietrza poprzez dofinansowanie przedsięwzięć polegających na obniżeniu zużycia paliw emisyjnych w transporcie poprzez wsparcie zakupu/leasingu pojazdów zeroemisyjnych.


Kto udziela dofinansowania

Program Mój elektryk realizowany jest ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW). ALD Automotive (Beneficjent) występuje o dotację do NFOŚiGW w ramach ścieżki naboru dla przedsiębiorców i podmiotów innych niż osoby fizyczne. Osoba zainteresowana otrzymaniem dotacji powinna skontaktować się ALD Automotive, gdzie otrzyma ofertę na pojazd objęty dofinansowaniem. 


Zalety oferty ALD Automotive na pojazd objęty dotacją

 • ALD Automotive kontynuuje wszystkie formalności w procesie
 • Klient otrzymuje niższą ratę
 • NFOŚiGW wypłaca dotację


Dotacją mogą być objęte samochody spełniające poniższe warunki:

 • Samochody w pełni elektryczne (BEV – battery electric vehicles)
 • Nowe* samochody osobowe i LCV do 3.5 t (tj. w kategorii M1, M2, M3, N1 lub L1e- L7e)
 • Nabyte w okresie od 01.05.2020 r. do 31.12.2025 r.
 • Ich wartość maksymalna nie może przekraczać kwot podanych w tabeli poniżej

*Za nowy pojazd uważa się także pojazd, który przed zakupem przez firmę leasingową był zarejestrowany przez dealera lub importera, o ile pojazd ten w dacie zawierania Umowy Leasingu nie ma wyższego przebiegu niż 50 km.

Kategoria pojazdu M1 (pojazdy osobowe) N1 (LCV do 3,5 t.)
Maksymalna cena pojazdu (netto PLN) 225 000  brak limitu
Maksymalna cena pojazdu (brutto PLN) 276 750  brak limitu
Kwota dotacji bez deklaracji przebiegu (netto PLN) 18 750 50% kosztów kwalifikowanych (50% ceny zakupu pojazdu z FV)
Kwota dotacji z deklarowanym minimalnym przbiegiem 15 000 km rocznie (netto PLN) 27 000  nie dotyczy
Kwota dotacji z deklarowanym minimalnym przbiegiem 20 000 km rocznie (netto PLN) nie dotyczy 70% kosztów kwalifikowanych (70% ceny zakupu pojazdu z FV)


Jak skorzystać z dotacji Mój Elektryk

 1. Zapytaj ALD Automotive o ofertę na pojazd elektryczny z dotacją z programu Mój Elektryk.
 2. W odpowiedzi na zapytanie przygotujemy dla Ciebie ofertę na pojazd, a dzięki zastosowanej dotacji Twoja rata będzie niższa.
 3. Gdy zaakceptujesz ofertę, ALD Automotive przeprowadzi analizę zdolności finansowej na bazie dostarczonej przez Ciebie dokumentacji.
 4. W przypadku pozytywnej decyzji kredytowej ALD Automotive sporządzi i przekaże Umowę gotową do podpisu.
 5. Podpisz Umowę Generalną Leasingu z zapisami wynikającymi z zasad programu Mój elektryk
 6. ALD Automotive pozyska dotację z NFOSIGW bez zaangażowania Twojego czasu.
 7. W celu spełnienia założeń programu Mój Elektryk poprosimy Cię o udokumentowanie przebieg na koniec Okresu Trwałości Przedsięwzięcia (po dwóch latach – data upływu trwałości Przedsięwzięcia jest oznaczona na protokole wydania pojazdu).
 8. NFOSIGW rozliczy dotację.
 9. Po okresie leasingu zwróć użytkowany pojazd i wymień na nowy w ramach aktualnej oferty ALD Automotive.


Wymogi formalno - prawne

 • Okres Trwałości Przedsięwzięcia nie może być krótszy niż 2 lata
 • Samochód będący przedmiotem dotacji musi być ubezpieczony oraz posiadać ważne badanie techniczne
 • Klient podpisuje z ALD Automotive Generalną Umowę Leasingu oraz Indywidualną Umowę Leasingu z zapisami uwzględniającymi obowiązki wynikające z Programu Mój Elektryk.
 • W przypadku skorzystania z dotacji uwarunkowanej przebiegiem (min. 15 tys.km /rok dla pojazdów osobowych), potwierdzenie przebiegu pojazdu musi nastąpić w terminie 15 dni od dnia upływu okresu Trwałości Przedsięwzięcia (przebieg pojazdu, na który udzielono Dotacji, na ostatni dzień upływu okresu Trwałości Przedsięwzięcia musi wynosić nie mniej niż liczba kilometrów deklarowana przez Korzystającego we Wniosku o Dotację w stosunku do przebiegu ustalonego w Dniu zrealizowania Przedsięwzięcia)
 • Pojazd zeroemisyjny musi być oznakowany w okresie Trwałości Przedsięwzięcia naklejką „Wspieramy elektromobilność” o wielkości 44 x 7 cm

Naklejka_mój_elektryk


Zwrot dotacji

W przypadku niewykonania obowiązków wynikających z zasad programu dotacji Mój Elektryk Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ma prawo żądać zwrotu nienależnie pobranej kwoty dotacji. Gdy wynika to z winy Klienta*, to ALD Automotive dokonuje modyfikacji kontraktu podnoszącej ratę w stopniu rekompensującym utraconą dotację.

Beneficjent zwróci otrzymaną dotację wraz z odsetkami ustawowymi, gdy:

 • Pobierze dotację nienależnie lub w nadmiernej wysokości
 • Złoży nieprawdziwe lub nierzetelne oświadczenia we Wniosku o Dotację lub w trakcie realizacji Umowy Dotacji
 • Odmówi poddania się kontroli i nie złoży oświadczenia związanego z okresem Trwałości Przedsięwzięcia i przebiegiem

*ALD Automotive pokrywa ryzyko zwrotu dotacji tylko w przypadku wyłącznej winy ALD Automotive